Vyberte si jazyk: SK|EN
Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky

1.   Základné ustanovenia

        Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb medzi spoločnosťou MECASYS s..r.o. (ďalej len „Dodávateľ") a zákazníkom (ďalej len „Odberateľ"). Akékoľvek iné obchodné podmienky nie sú pre Dodávateľa záväzné, a to ani v prípade, že sú súčasťou objednávky Odberateľa.

2.   Predmet predaja

2.1  Predmetom predaja je ľubovolný tovar z elektronickeho obchodu MECASYS s.r.o. alebo iný tovar špecifikovaný písomnou dohodou medzi Odberateľom a Dodávateľom. Tovar sa objednáva písomne (poštou, faxom, e-mailom), objednávka má obsahovať nasledujúce údaje:

        - presný názov Odberateľa, jeho IČO, DIČ a adresa sídla

        - presná adresa dodania tovaru, pokiaľ je odlišná od sídla Odberateľa

        - kontaktná osoba, ktorá objednávku vybavuje a kontakt na túto osobu (telefón, e-mail)

        - čo najpresnejšia špecifikácia objednaného, najlepšie vrátane katalógového čísla

        Nepresné alebo neúplné údaje na objednávke môžu nepriaznivo ovplyvniť dodaciu lehotu.

2.2  Prijatie každej objednávky potvrdí Dodávateľ písomne, na Potvrdení objednávky bude uvedená presná špecifikácia tovaru vrátane katalógového čísla, cena tovaru, predpokladaný termín dodania tovaru a číslo obchodného prípadu, ktoré bolo objednávke pridelené. Odberateľ je povinný Potvrdenie riadne skontrolovať, predovšetkým špecifikáciu tovaru a jeho cenu, svoj súhlas potvrdiť podpisom a Potvrdenie poslať späť Dodávateľovi. Týmto sa stáva objednávka záväznou a jej zmeny alebo storno sú možné len po obojstrannej dohode. V prípade, že Odberateľ nevyjadrí písomne nesúhlas s údajmi uvedenými v Potvrdení objednávky do 5 dní od odoslania Potvrdenia objednávky Dodávateľom, má sa toto Potvrdenie za odsúhlasené.

2.3  Dodávateľ si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku formou kúpnej zmluvy, objednávka je tak považovaná za platnú potvrdením kúpnej zmluvy obidvomi stranami.

3.   Cena tovaru

3.1  Cena tovaru je stanovená cenníkom spoločnosti Dodávateľa. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v náväznosti na zmeny cien výrobcov alebo v dôsledku zmeny kurzu EUR/USD resp. EUR/CZK. Platná cena tovaru je vždy uvedená v Potvrdení objednávky.

3.2  Všetky ceny v katalógu i v ďalších materiáloch sú uvedené v EUR bez DPH pripadne s DPH ak je to uvedené. Pri tovare z dovozu je prípadné clo obsiahnuté v cene.

3.3  Dopravné v rámci Slovenskej republiky je zahrnuté v cene tovaru a Dodávateľ ho neúčtuje s výnimkou nasledujúcich prípadov:

        3.3.1  U objednávky tovaru do 2500 EUR bez DPH bude Odberateľovi účtovaný manipulačný poplatok vo výške 15 až 50 EUR v závislosti na hmotnosti, štruktúre a objeme dodávky (v prípade plnenia dodávky po častiach bude tento poplatok účtovaný len raz, a to pri prvej platbe).

        3.3.2  Pri odbere tovaru mimoriadne rozmerného alebo ťažkého (napr. laboratórne zariadenie, nábytok, stoly) bude účtované dopravné vo výške dopredu dohodnutej oboma stranami.

4.   Platobné podmienky a prechod vlastníckych práv

4.1  Úhrada ceny sa uskutočňuje podľa predbežnej dohody buď prevodom na základe daňového dokladu s vopred dohodnutou splatnosťou alebo v hotovosti pre prevzatí tovaru. V prípade platby v hotovosti oznámi Dodávateľ Odberateľovi deň vopred dodávku tovaru vlastným rozvozom, pri tovare dopravovanom zásielkovou službou avizuje dodávku tovaru zásielková služba.
4.2  Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti vopred (napríklad ak sa jedná o objednávku špeciálneho tovaru alebo ak má pochybnosti o hladkom prebehnutí platieb).
4.3  Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na Odberateľa okamžikom splnenia dodávky tovaru. Vlastníctvo k tovaru prechádza na Odberateľa okamžikom zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Zaplatením sa rozumie pripísanie platenej čiastky na účet dodávateľa.

5.   Dodacie podmienky

5.1  Dodacia lehota sa pohybuje od 1 do 8 týždňov, v závislosti na štruktúre a rozsahu objednávky. Pripúšťa sa plnenie dodávky po častiach.
5.2  Dopravu tovaru na miesto určené v objednávke zabezpečuje Dodávateľ vlastným rozvozom, zásielkovou službou alebo poštou.
5.3  Odberateľ je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na určenom mieste. Pokiaľ Odberateľ odmietne prevziať tovar bez uvedenia vážneho dôvodu, je Dodávateľ oprávnený účtovať Odberateľovi manipulačný poplatok až do výšky skutočných nákladov na dopravu tovaru k Odberateľovi a Odberateľ je povinný tento poplatok zaplatiť.
5.4  Tam, kde to povaha tovaru vyžaduje, je súčasťou dodávky návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Dodávateľ si vyhradzuje právo doporučiť Odberateľovi uvedenie do prevádzky servisným pracovníkom Dodávateľa. V prípade odmietnutia je Dodávateľ oprávnený neuznať záruku na prípadne vady spôsobenej chybnou inštaláciou alebo obsluhou. Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy hradí Odberateľ, a to podľa aktuálneho cenníka servisných služieb Dodávateľa, ktorý je uvedený ďalej v časti Servis.
5.5 Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na následovných storno poplatkov súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu s dôvodu na strane kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 15 EUR bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 25% kúpnej ceny objednaného tovaru bez DPH v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy tovar kupujúci prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ustanovenia § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a tovar nemožno predať ako nový. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok vo výške 15,- EUR bez DPH pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa ust. § 52 občianskeho zákonníka uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť v lehote 14 dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku zníženú o storno poplatok do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude objednávajúci vyrozumení.


6.   Zodpovednosť za vady
6.1  Pri prevzatí je Odberateľ povinný vykonať fyzickú kontrolu dodávky a porovnať s údajmi na dodacom liste. Ak pri kontrole zistí zjavné vady alebo chýbajúci, prípadne rozbitý tovar, je povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť Dodávateľovi a tovar na vlastné náklady vrátiť Dodávateľovi: pri tovare dopravovanom Dodávateľom priamo na mieste pri odovzdávaní dodávky, pri poštových zásielkach a tovare dopravovanom zásielkovou službou najneskôr do 7 dní od jeho obdržania. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný ohľad. Zásielky, ktorých obal je zjavne poškodený alebo sú zrejmé iné známky poškodenia zásielky, Odberateľ neprevezme a reklamuje priamo u zásielkovej služby alebo pošty.
6.2  Dodávateľ nie je zodpovedný za vady vzniknuté konaním odberateľa, ktoré je v rozpore s dodaným návodom na použitie alebo so všeobecne známymi zásadami laboratórnej praxe.
6.3  Prípadná náhrada škody je vylúčená.

7.   Záruka
7.1  Pri dodávkach prístrojov dodávateľ vystaví riadny záručný list, v ktorom sú uvedené podmienky uznania záruky a ďalej druh a výrobné číslo prístroja, dátum predaja a dĺžka záručnej doby.
7.2  Záruka zahŕňa bezplatné odstránenie závad, vzniknutých behom záručnej doby:

        - chybou výroby

        - vadou materiálu

        - montážou či inštaláciou Dodávateľom
7.3  Dĺžka záruky je rôzna pre rôzne druhy tovaru, jej dĺžka je uvedená v záručnom liste.
7.4  Záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru Odberateľom. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie do doby odstránenia reklamovanej závady.
7.5  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

        - mechanickým, tepelným alebo elektrickým poškodením

        - používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie

        - neprávnou prepravou alebo skladovaním

        - zásahom nepovolanej osoby

        - neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.)
7.6  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie tovaru alebo jeho súčastí spôsobené bežným užívaním a na závady, kvôli ktorým bola dojednaná nižšia cena tovaru.
7.7  Záruka nebude uznaná, ak užívateľ nepredloží náležite vyplnený záručný list alebo pri svojvoľných zmenách v záručnom liste.
7.8  Záruka zaniká nedodržaním podmienok prevádzky alebo nevykonávaním pravidelnej užívateľskej údržby v súlade s návodom na použitie. Záruka tiež zaniká, ak do výrobku zasiahne akýmkoľvek spôsobom nepovolaná osoba.
7.9  Pre vykonanie bezplatnej záručnej opravy je užívateľ povinný výrobok predložiť v originálnom obale a vrátane požadovanej dokumentácie:

        - písomná objednávka záručného servisného zásahu s popisom závady a údaj o odberateľovi (názov, adresa, IČ, kontaktná osoba a spojenie)

        - kópia záručného listu

        - Protokol o dekontaminácii (bližšie informácie v bode 8.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok).
7.10        Pri neoprávnenom uplatnení záruky si dodávateľ vyhradzuje právo požadovať od užívateľa úhradu vzniknutých nákladov.
7.11        Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neprevádzkyschopnosti alebo nesprávnej funkcie výrobku, a za akékoľvek požiadavky vznesené voči užívateľovi treťou stranou.

8.   Servis

8.1  Na dodané prístroje zabezpečuje dodávateľ záručný a pozáručný servis. Miestom vykonania servisného zásahu je sídlo dodávateľa. Pri požiadavke na servisný zásah v sídle odberateľa je vždy účtované cestovné servisného technika vo výške 0.4,- EUR/km a strata času vo výške 6 EUR/hod. V prípade pozáručného servisu je účtovaný spotrebný materiál, náhradné diely a práca servisného technika vo výške 20,- EUR/hodinu.
8.2  Dodávateľ zabezpečí náhradné diely na dodaný tovar minimálne po dobu, kedy budú ešte k dispozícii u výrobcu zariadenia.
8.3  Pri pozáručnom servise je najprv vykonaná diagnostika závady a Odberateľ je oboznámený s predpokladaným rozsahom a cenou opravy. Pokiaľ oprava nie je následne Odberateľom potvrdená, je za diagnostiku účtovaný poplatok vo výške 28,- EUR.
8.4  Pri akejkoľvek požiadavke na servisný zásah (záručný i pozáručný) je Odberateľ povinný predložiť Dodávateľovi potrebnú dokumentáciu, a súčinnosť.

9.   Záverečné ustanovenie

9.1  Ak nestanoví kúpna zmluva alebo iné písomné dojednanie medzi Dodávateľom a Odberateľom inak, vyjadruje Odberateľ odoslaním objednávky súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
9.2  Práva a povinnosti vyplývajúce zo vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom sa riadi slovenským právnym poriadkom. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok budú v rozpore s platnými právnymi predpismi, zostáva platnosť všetkých ostatných ustanovení nedotknutá.
9.3  Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internete na adrese http://www.mecasys.sk/ a v aktuálnom katalógu Dodávateľa.
9.4  Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2009 a nahrádzajú v celom rozsahu všetky doterajšie Všeobecné obchodné podmienky.